Integracja

INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE

„… pomaganie osobom niepełnosprawnym, także w tym, żeby sami z siebie coś dali i żeby współpracowali, na miarę swoich możliwości, w tworzeniu bardziej ludzkiego świata” 

Święty Jan Paweł II

Co to jest integracja?

Integracja  jest to najprościej zespolenie czyli wspólne uczenie się i rozwijanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze swoimi rówieśnikami. Integrując społecznie dzieci niepełnosprawne, stwarzamy im warunki, aby mogły one wychowywać się w swojej rodzinie ( nie w internacie ), uczyć się  w szkole powszechnej ( tej najbliższej osiedlowej), wzrastać w naturalnym środowisku wśród pełnosprawnych rówieśników.

W klasie integracyjnej mogą się znaleźć uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

1.Z niepełnosprawnością sensoryczną:

 • słabosłyszący;
 • słabowidzący.
 1. Z niepełnosprawnością intelektualną:
 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim
 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • z autyzmem lub Zespołem Aspergera.
 1. Z niepełnosprawnością ruchową:
 • niepełnosprawni ruchowo (w tym z afazją)

Zalety integracji:

 • odczuwanie pozytywnych więzi z zespołem klasowym,
 • wzbudzanie wiary we własne siły i możliwości,
 • rozwój samodzielności,
 • kształtowanie empatii,
 • właściwe spojrzenie na świat i ludzi,
 • udzielanie wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu zadań, problemów,
 • wzmacnianie u uczniów szacunku do siebie.

Charakterystyka klasy integracyjnej

Oddział liczy nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 niepełnosprawnych.

W każdej klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów:  Nauczyciel prowadzący i pedagog specjalny – wspomagający. Nauczyciel prowadzący realizuje treści programowe, natomiast nauczyciel wspomagający dostosowuje ich zakres do możliwości niepełnosprawnego dziecka, jego tempa pracy i specjalnych potrzeb.

Dla każdego z uczniów objętych integracją opracowywany jest Indywidualny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny, dostosowujący formy i metody pracy do możliwości i potrzeb, wynikających z danej niepełnosprawności.

Każdy z uczniów objęty jest dodatkową pomocą w ramach zajęć specjalistycznych:

 • rewalidacyjnych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych,

Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań.

Metody pracy z całą klasą:

 • Pedagogika zabawy “KLANZA”,
 • Drama,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • elementy Metody Knillów,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Dogoterapia,
 • Muzykoterapia,
 • Arterapia.

INTEGRACJA ARTYSTYCZNA- KONCERT ŚWIĄTECZNY