Klasa 8 – informacje o egzaminach i rekrutacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – szczegółowe informacje o egzaminach, egzaminach próbnych itp.

Podsumowanie najważniejszych dat:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

Terminy rekrutacji klas ósmych do szkół ponadpodstawowych

Od 17 maja do 21 czerwca do godziny 15.00

Dokonanie wyboru trzech szkół
i maksymalnej ilości oddziałów w tych szkołach oraz złożenie wydrukowanego wniosku z systemu do szkoły pierwszego wyboru. (wniosek można złożyć online za pomocą profilu zaufanego obojga rodziców)

Od 17 maja do 31 maja do godziny 15.00

Dokonanie wyboru trzech szkół
i maksymalnej ilości oddziałów w tych szkołach oraz złożenie wydrukowanego wniosku z systemu do szkoły pierwszego wyboru. (wniosek można złożyć online za pomocą profilu zaufanego obojga rodziców)

Dotyczy tych szkół w których przeprowadza się sprawdzian z predyspozycji językowych, sprawności fizycznej.

Po 17.06 po godzinie 8.00 ogłoszone zostaną wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (językowych i sprawności fizycznej)

Do 24 czerwca

Weryfikacja wniosków kandydata przez szkołę pierwszego wyboru. Zadaniem kandydata jest upewnienie się czy wniosek został pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany)

Od 14 czerwca do 8 lipca do godziny 12.00

Wprowadzenie (przez szkołę podstawową) danych o ocenach i wynikach egzaminu  oraz szczególnych osiągnięciach

Od 25 czerwca do 14 lipca

Ewentualna zmiana preferencji kandydatów. Należy ponownie wysłać/zanieść wniosek do szkoły pierwszego wyboru a osobiście wycofać wniosek z poprzedniej szkoły

Do 15 lipca

Weryfikacja nowych wniosków

Do 14 lipca do godziny 15.00

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie lub oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu, szczególnych osiągnięć.

Do 15 lipca

 Weryfikacja osiągnięć. Kandydat upewnia się czy w systemie jego osiągnięcia zostały pozytywnie zweryfikowane

22 lipca

Publikacja list zakwalifikowanych uczniów

Od 17 maja do 26 lipca

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badanie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.

Od 23 lipca do 30 lipca do godz. 15.00

Potwierdzenie woli nauki. Kandydat przekazuje oryginały świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz ewentualnie (tam gdzie szkoła tego wymaga) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.

2 sierpnia

Publikacja list uczniów przyjętych