Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa – AKTUALIZACJA

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące  na terenie   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu
w czasie jego funkcjonowania w okresie epidemii COVID-19

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu w okresie epidemicznym COVID-19, zwaną dalej “procedurą”, wprowadza się w celu zapobiegania i zwalczania zakażeniu wirusem COVID-19 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej                                      u ludzi, wywołanej tym wirusem.
 2. Do przestrzegania procedury zobowiązana jest cała społeczność Zespołu, obejmująca nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów, dzieci i ich rodziców/opiekunów.
 3. Rodzice/opiekunowie wypełniają oświadczenia dotyczące sytuacji związanej

       z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas epidemii ( załącznik )

 1. Pracownik szkoły składa oświadczenie dotyczące sytuacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas epidemii ( załącznik ).
 2. Procedura reguluje zasady:
 • w przedszkolu
 1. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
 2. organizacji opieki w przedszkolu,
 3. zasady postepowania rodziców w domu, poza godzinami przebywania dziecka   w przedszkolu
 4. utrzymania higieny oraz czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń,
 5. przygotowywania i podawania posiłków,
 6. postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem u personelu przedszkola
 • w szkole:
 1. zasady obowiązujące rodziców uczniów,
 2. zasady postępowania rodziców w domu, poza godzinami przebywania uczniów w szkole,
 3. zasady wg których uczniowie przychodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły  po zakończeniu lekcji,
 4. zasady korzystania z szatni szkolnych,
 5. zasady dotyczące organizacji zajęć ( lekcji),
 6. zasady dotyczące organizacji przerw śródlekcyjnych,
 7. zasady organizacji lekcji informatyki,
 8. zasady organizacji lekcji wychowania fizycznego,
 9. zasady organizacji zajęć w świetlicy szkolnej
 10. W zakresie nie objętym procedurą, praca opiekuńcza i wychowawczo-dydaktyczna odbywa się na zasadach określonym statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3  w Nowym Sączu.

 

Rozdział II

Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Miejskim Przedszkolu   nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:
 • Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dzieci, nie wykazujące objawów chorobowych. Dziecko nie może być przyprowadzone do przedszkola jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko powinni być zdrowi oraz mieć zasłonięte usta  i nos maseczką. Dziecko powyżej czwartego roku życia powinno być przyprowadzone przez rodzica do przedszkola w maseczce, a drugą, dodatkową maseczkę winno posiadać w woreczku,
 • rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący nie mniej niż 2 metry,
 • rodzice przyprowadzając i odbierając dziecko mogą wejść wyłącznie na teren korytarza przed szatnią przedszkolną,
 • zdrowe dziecko po przebraniu zostaje w  danej grupie, do której uczęszcza. Nauczyciel odbierający dziecko powinien skierować się z nim do toalety w celu dokładnego umycia rąk i ich dezynfekcji,
 • osoba dyżurująca może odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego, dziecka u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę lub dziecka, co do zdrowia którego są uzasadnione wątpliwości, prosząc jednocześnie rodzica o zabranie dziecka do domu  i skontaktowanie się  z lekarzem,
 • odbierając dziecko z przedszkola rodzic czeka na dziecko w bezpiecznej odległości przed budynkiem przedszkola. Nauczyciel  przyprowadza ubrane dziecko i oddaje  rodzicowi oczekującemu na nie przed wejściem do  
 1. Organizacja opieki w przedszkolu:
 • jedna grupa dzieci, do której przyporządkowani są ci sami opiekunowie, przebywa w stałej, wyznaczonej sali, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna,
 • w okresie obowiązywania procedury w grupie może przebywać 25 dzieci, przy czym w uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zwiększeniu, jednak o nie więcej niż 2 dzieci,
 • w czasie trwania okresu epidemicznego dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola własnych zabawek ani żadnych innych prywatnych przedmiotów, pod rygorem oddania ich do depozytu,
 • poza wydzielonym obszarem obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców i osób trzecich na teren przedszkola,
 • w sytuacjach usprawiedliwionych wyjątkowymi okolicznościami rodzice lub osoby trzecie mogą wejść na teren przedszkola przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (wyłącznie osoba zdrowa, używająca maseczki osłaniającej nos i usta, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk). O zaistnieniu wyjątkowych okoliczności decyduje każdorazowo dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona,
 • w przedszkolu w okresie stanu epidemicznego stosuje się organizację pracy uniemożliwiającą stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, również podczas zabaw na świeżym powietrzu,
 • w okresie stanu epidemicznego nie są organizowane spacery oraz inne wyjścia poza teren przedszkola. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie przedszkola, przy zachowaniu maksymalnej odległości i zmianowości grup,
 • nauczyciele i opiekunowie w każdej przestrzeni przedszkola obowiązani są zachować miedzy sobą dystans społeczny nie mniejszy niż 1,5 metra,
 • dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby izoluje się w odrębnym  pomieszczeniu, gdzie przebywa pod opieką osoby dorosłej do czasu przybycia rodziców, którzy przejmują opiekę nad dzieckiem,
 • rodzice zostają natychmiast poinformowani o konieczności odbioru dziecka, pod numerem telefonu wskazanym w oświadczeniu. Nauczyciel zobowiązany jest dzwonić dotąd, aż właściwa osoba odbierze telefon i potwierdzi przyjęcie informacji-nie wolno wysyłać tylko SMS,
 • informację o zaistniałej sytuacji nauczyciel lub inny pracownik szkoły przekazuje niezwłocznie dyrektorowi, nie rozpowszechnia informacji o stanie zdrowia dziecka innym osobom,
 • jeżeli stan zdrowia dziecka tego wymaga należy wezwać pogotowie ratunkowe.

 

 1. Zasady postepowania rodziców w domu, poza godzinami przebywania dziecka  w przedszkolu
 • jeśli rodzic zauważy niepokojące objawy choroby u dziecka, kontaktuje się z lekarzem, który wydaje kolejne zalecenia,
 • rodzic postępuje zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli istnieje taka konieczność dziecko pozostaje w domu,
 • jeśli po wykonaniu testu COVID-19 u dziecka, wynik będzie pozytywny rodzic obowiązkowo przekazuje informację do placówki (telefon 18 4426440 , sp21@edu. nowysacz.pl) a dziecko pozostaje w domu,
 • jeśli osobą z dodatnim wynikiem COVID-19 lub objętą kwarantanną jest rodzic/ rodzina ucznia, informację taką niezwłocznie przekazuje do placówki ( telefon 18 4426440 , sp21@ edu. nowysacz.pl) a dziecko pozostaje w domu)

 

 1. Zasady utrzymania higieny oraz czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń:
 • przy wejściu do budynku przedszkola, umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, a wszystkie osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są obowiązane do jego używania,
 • w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczeń,
 • sale wietrzone są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na godzinę,
 • opiekunowie zobowiązani są zwracać uwagę, aby dzieci regularnie i prawidłowo myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza,
 • w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się dla pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje korzystania z nich,
 • z sal usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Pozostałe sprzęty podlegają dezynfekcji nie rzadziej niż raz dziennie po zakończeniu zajęć, przy czym stoliki i krzesełka w każdej sali będą dezynfekowane po każdym spożytym posiłku, a także  zajęciach plastycznych i innych odbywanych przy stolikach,
 • w przedszkolu właściwy personel utrzymuje szczególną czystość i dezynfekcje ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych (klamki, włączniki świateł, uchwyty, poręcze, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blaty) w salach               i w pomieszczeniach im powierzonych, bieżącą dezynfekcję toalet,
 • właściwy personel regularnie, nie rzadziej niż raz dziennie po zakończeniu zajęć, przy użyciu detergentu lub środka dezynfekcyjnego czyści sprzęt na placu zabaw. Sprzęt którego nie można regularnie czyścić lub dezynfekować zabezpiecza się przed używaniem przez oznaczenie taśmą,
 • celem monitorowania codziennych prac porządkowych wszystkie takie prace  i czynności należy dokumentować  wpisując na „Karcie monitorowania prac porządkowych”, datę i godzinę dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu, czyszczenia ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych itd.,
 • do dezynfekcji używane są produkty atestowane, a przy jej przeprowadzaniu personel obowiązany jest ściśle przestrzegać zaleceń producenta,
 • w przedszkolu przestrzega się ściśle zalecanego czasu wietrzenia pomieszczeń i przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków dezynfekcyjnych,
 • wszyscy pracownicy przedszkola zaopatrywani są w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem), których są obowiązani używać adekwatnie do aktualnej sytuacji,
 • przy wejściu do przedszkola każdy pracownik ma mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38 stopni C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

 

 1. Zasady przygotowywania i podawania posiłków:
 • przedszkole zasadniczo organizuje żywienie w oparciu o odrębne procedury obowiązujące w tym zakresie, zwracając szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji.
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem u personelu przedszkola:
 • pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  choroby zakaźnej nie powinni  pozostać w domu  i skontaktować się  telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 • do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
 • w placówce wyznaczone zostało i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów choroby,
 • w przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola przebywającego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy, kierując do pomieszczania izolacyjnego i podejmuje się działania umożliwiające pracownikowi bezpieczne opuszczenie miejsca pracy,
 • jeśli stan zdrowia pracownika tego wymaga niezwłocznie wzywa się karetkę pogotowia,
 • obszar, w którym poruszał się izolowany pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, szczególnie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 • jeśli pracownik przebywa w domu i ma objawy sugerujące zakażeniem koronawirusem , kontaktuje się z lekarzem i stosuje się do jego zaleceń,
 • jeśli jest taka decyzja lekarza, pracownik pozostaje w domu,
 • jeśli po wykonaniu testu COVID-19 u pracownika, wynik będzie pozytywny obowiązkowo przekazuje informację do placówki (telefon 18 4426440 , sp21@edu. nowysacz.pl)  i  pozostaje w domu.

 

 

Rozdział III

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 21  z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II

 1. Procedury ogólne:
 • na terenie szkoły ograniczone jest przebywanie do niezbędnego minimum osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. osłona nosa  i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk
 • na terenie szkoły mogą przebywać jedynie osoby zdrowe i tylko w wyznaczonym obszarze,
 • uczeń przebywa na terenie szkoły tylko w wyznaczonym czasie trwania lekcji lub innych zajęć-zabronione jest przebywanie uczniów na terenie szkoły bez opieki oraz samowolne przemieszczanie się po terenie szkoły,
 • obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia poza teren szkoły,
 • nieprzestrzeganie tego zakazu może spowodować niewpuszczenie ucznia do szkoły, uczeń zostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, a nauczyciel   niezwłocznie informuje o tym rodziców,
 • uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela w wyznaczonych strefach i na wyznaczonej wg harmonogramu przerwie,
 • przed wejściem do budynku szkoły umieszcza się dozowniki z płynem odkażającym oraz informację o sposobie jego użycia,
 • nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m, a w przestrzeniach wspólnych (korytarz, pokój nauczycielski) zobowiązani są do noszenia osłony ust i nosa,
 • uczniowie zobowiązani są do zachowanie dystansu między sobą w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze i szatnie) i do stosowania osłony ust i nosa,
 • obowiązuje wietrzenie sal lekcyjnych, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę.

 

 1. Zasady obowiązujące rodziców w kontakcie ze szkołą:
 • rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły  i ze szkoły,
 • rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m,
 • rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego w szkole  strefy, (przestrzeń wspólna) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem  w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 • jeśli we wskazanej strefie znajduje się zbyt wiele osób, kolejni rodzice/opiekunowie muszą zaczekać przed wejściem w celu zwolnienia przestrzeni,
 • uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe,
 • uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
 • rodzice /opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń (załącznik nr 1),
 • rodzice/opiekunowie są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą,
 • rodzic kontaktuje się z nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie,
 • jeżeli sprawa będzie wymagała osobistego kontaktu z nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem rodzic może telefonicznie umówić się na spotkanie w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie.

 

 1. Zasady postepowania rodziców w domu, poza godzinami przebywania uczniów  w szkole:
 • jeśli rodzic zauważy niepokojące objawy choroby u dziecka, kontaktuje się z lekarzem, który wydaje kolejne zalecenia,
 • rodzic postępuje zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli istnieje taka konieczność dziecko pozostaje w domu,
 • jeśli po wykonaniu testu COVID-19 u dziecka, wynik będzie pozytywny rodzic obowiązkowo przekazuje informację do placówki (telefon 18 4426440 , sp21@edu. pl) a dziecko pozostaje w domu,
 • jeśli osobą z dodatnim wynikiem COVID-19 lub objętą kwarantanną jest rodzic/ rodzina ucznia, informację taką niezwłocznie przekazuje się do placówki (telefon 18 4426440, sp21@edu.nowysacz.pl, a dziecko pozostaje w domu)
 1. Zasady wg których uczniowie przychodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły po zakończeniu lekcji:
 • do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych ,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji dziecko pozostaje w domu, a rodzic telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego informuje wychowawcę o zaistniałym stanie,
 • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
 • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej,
 • uczniowie klas IV-VIII przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć,
 • uczniowie klas IV-VIII po przebraniu obuwia zamiennego w wyznaczonej szatni  udają się pod salę lekcyjną w której rozpoczynają lekcje lub do wyznaczonej strefy, gdzie oczekują na rozpoczęcie lekcji,
 • przed rozpoczęciem lekcji nauczyciele pełnią  dyżur od godziny 7.15  wg harmonogramu,
 • uczniowie klas I-III po przyjściu do szkoły zbierają się w wyznaczonym miejscu ( przed szkoła lub w holu szkoły) , gdzie czekają na nich nauczyciel z którym rozpoczynają w danym dniu lekcje,
 • uczniowie, który przed lekcjami przebywają w świetlicy szkolnej są zabierani do sali lekcyjnej przez nauczyciela rozpoczynającego lekcję w danym oddziale klasowym (nauczyciel najpierw odbiera dzieci z holu a następnie z świetlicy szkolnej),
 • po zakończeniu lekcji uczniowie klas IV-VIII, zasłaniają usta i nas, udają się do szatni szkolnej pod opieką nauczyciela z którym kończą lekcje,
 • uczniowie klas I-III po zakończeniu lekcji pod opieką nauczyciela kierują się do szatni a następnie są odbierani przez rodziców w wyznaczonym miejscu,
 • nauczyciel przebywa w szatni do chwili, kiedy ostatni uczeń opuści szatnię,
 • uczniowie, którzy po zakończeniu lekcji przebywają w świetlicy szkolnej są najpierw odprowadzani do świetlicy przez nauczyciela kończącego lekcję a następnie nauczyciel z pozostałymi uczniami przechodzi do szatni,
 • rodzice, którzy odbierają dzieci ze szkoły czekają w wyznaczonym miejscu w szkole lub przed szkołą zachowując zasady bezpieczeństwa,
 1. Zasady korzystania z szatni szkolnych:
 • z szatni szkolnych korzystają uczniowie klas IV-VIII,
 • dla każdego oddziału klasowego wyznaczony jest jeden boks,
 • po przyjściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni i przechodzą  do wyznaczonych miejsc oczekując na rozpoczęcie lekcji.
 1. Zasady dotyczące organizacji zajęć:
 • lekcje odbywają się wg ustalonego planu lekcji,
 • podczas zajęć uczniowie korzystają ze swoich przyborów szkolnych, podręczników i ćwiczeń, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia,   w tornistrze lub szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręcznik może zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 1. Zasady dotyczące organizacji przerw śródlekcyjnych:
 • przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają w wydzielonej dla każdego oddziału strefie lub w sali lekcyjnej,
 • uczniowie odbywają przerwy śródlekcyjne wg ustalonego harmonogramu, część oddziałów przebywa w klasie, a część w wyznaczonych strefach,
 • podczas przerw uczniowie korzystają z toalet szkolnych zachowując dystans między sobą,
 • wyznaczone zostają strefy korzystania z węzłów sanitarnych dla poszczególnych klas:
 1. uczniowie uczący się w salach lekcyjnych 104,105,107,108,112 korzystają                 z toalet: WC 111-dz, WC109-chł.
 2. uczniowie uczący się w salach lekcyjnych 116,117,113 i 129 korzystają z toalet:WC-123 dz. i WC-121chł,
 3. uczniowie uczący się w sali 016, 022  korzystają z toalet WC-021dz. i WC 019 chł,
 4. uczniowie korzystający z hali sportowej- toalety przy hali sportowej.
 • uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), nauczyciele przypominają o tym obowiązku uczniom,
 • nauczyciele w klasach I-III są zobowiązani do dopilnowanie, aby uczniowie podczas przerw myli ręce, również w salach lekcyjnych,
 • po zakończeniu przerwy uczniowie, którzy spędzali przerwę w sali lekcyjnej zajmują swoje miejsca i oczekują na przyjście nauczyciela. Nauczyciel opuszcza salę lekcyjną udając się na następną lekcję, zostawiając drzwi otwarte do sali,
 • po zakończeniu przerwy uczniowie, którzy spędzali przerwę w wyznaczonej strefie udają się pod salę w której odbywają lekcje i czekają na nauczyciela.
 1. Zasady organizacji lekcji informatyki:
 • lekcje informatyki w klasach IV-VIII przeprowadzane są w pracowni informatycznej,
 • uczniowie klas IV-VIII,  dla których lekcja informatyki jest pierwszą lekcją  w planie lekcji, po przyjściu do szkoły i przebraniu obuwia w szatni udają się przed pracownię komputerową  i czekają na rozpoczęcie lekcji,
 • uczniowie klas IV-VIII, dla których informatyka jest ostatnią lekcją  są przyprowadzani z sali lekcyjnej przez nauczyciela,
 • uczniowie klas IV-VIII dla których informatyka odbywa się w innych godzinach są, przyprowadzani do pracowni przez nauczyciela z sali lekcyjnej,
 • uczniowie klas I-III na zajęcia informatyczne przychodzą pod opieką nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • przed każdą lekcją informatyki uczniowie myją ręce lub je dezynfekują,
 • pracownia komputerowa (klawiatura, myszka i pulpit, krzesełka i stoliki)  są dezynfekowane po każdej grupie.

 

 1. Zasady organizacji lekcji wychowania fizycznego:
 • lekcje wychowania fizycznego odbywają się wg ustalonego podziału godzin,
 • uczniowie klas IV-VIII, dla których lekcja wychowania fizycznego jest pierwszą lekcją w planie lekcji, po przyjściu do szkoły i przebraniu obuwia w szatni udają się  na korytarz obok  hali sportowej  i czekają na rozpoczęcie lekcji,
 • uczniowie klas I-III na zajęcia wychowania fizycznego  odbywają  pod opieką nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • uczniowie korzystają z szatni zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa,
 • dla zachowania bezpieczeństwa zorganizowane zostaną dodatkowe szatnie,
 • lekcje wychowania fizycznego jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą w większości będą odbywać się na świeżym powietrzu (boisko szkolne , teren wokół szkoły), z zachowaniem zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,
 • podczas zajęć ograniczona zostaje aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,
 • używany sprzęt sportowy oraz podłoga po każdym dniu zajęć umyta zostanie detergentami lub zdezynfekowana. Czynność taka będzie wykonywana w miarę możliwości również po zajęciach w ciągu dni.

 

 1. Zasady organizacji zajęć w świetlicy szkolnej:
 • zajęcia opiekuńcze w świetlicy są organizowane w godzinach od 6.30-16.30
 • do świetlicy szkolnej mogą być zapisani uczniowie, których rodzice pracują,
 • rodzic przyprowadza dziecko do świetlicy szkolnej najpóźniej do godziny 9.00,
 • rodzic przyprowadza dziecko do szkoły i oddaje pod opiekę wyznaczonego przez dyrektora pracownika w wyznaczonym miejscu na holu szkoły,
 • wyznaczony pracownik zaprowadza dziecko do świetlicy szkolnej,
 • rodzice nie mogą osobiście zaprowadzać ani odbierać dziecka ze świetlicy szkolnej,
 • rodzic odbiera dziecko na holu szkoły od wyznaczonego przez dyrektora pracownika, który przyprowadzi dziecko ze świetlicy szkolnej.
 1. Zasady organizacji pracy biblioteki szkolnej:
 • biblioteka szkolna czynna jest w wyznaczonych godzinach,
 • nauczyciel-bibliotekarz zasłania   nos i ust oraz  nosi rękawiczki podczas wykonywania obowiązków,
 • bibliotece zachowuje się bezpieczną odległość z rozmówcą  i współpracownikiem podczas wykonywania obowiązków,
 • nauczyciel-bibliotekarz dba o to, aby stanowisko  pracy były czyste  i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia)   czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
 • w bibliotece szkolnej wyznaczone jest miejsce w którym są składane książki oddawane przez uczniów. Bibliotekarz zaznacza datę w którym dniu książki zostały zwrócone. Konieczny okres kwarantanny dla książek i materiałów przechowywanych w bibliotece szkolnej wynosi co najmniej 2 dni.

 

Rozdział IV

Zasady dotyczące  higieny,

Higiena, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk oraz zamieszczone informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez osoby wchodzące do szkoły.
 3. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 4. Pracownicy szkoły są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu   z toalety.
 5. Codzienne prace porządkowe poddane są  monitoringowi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie dezynfekcji zobowiązane są do  ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły zaopatrzeni są   w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Toalety szkolne są na bieżąco poddawane dezynfekcji.
 10. Na terenie szkoły umieszczone zostały oznaczone pojemniki do wyrzucania maseczek  i rękawiczek jednorazowych.

Rozdział V

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem u ucznia

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby:
 2. nauczyciel przekazuje informację do wyznaczonej przez dyrektora osoby. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczyciel nie opuszcza stanowiska pracy tylko przekazuje informacji telefonicznie,
 3. uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób,
 4. niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania ucznia  ze szkoły pod numerem telefonu wskazanym w oświadczeniu. Należy dzwonić dotąd, aż właściwa osoba odbierze telefon i potwierdzi przyjęcie informacji- nie wolno wysyłać tylko SMS,
 5. jeśli stan zdrowia ucznia tego wymaga należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia,
 6. nie wolno rozpowszechniać informacji o stanie zdrowia dziecka,
 7. poddać obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 8. ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie,
 9. stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Rozdział VI

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażeniem u pracownika szkoły

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych- dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa pracownika od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112.
 2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  choroby zakaźnej nie powinni  pozostać w domu   i skontaktować się  telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolatorium.
 4. Nie należy rozpowszechniać informacji o stanie zdrowia pracownika.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie  z funkcjonującymi  w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Jeśli po wykonaniu testu COVID-19 u pracownika, wynik będzie pozytywny obowiązkowo przekazuje informację do placówki (telefon 18 4426440 , sp21@edu. nowysacz.pl)  i  pozostaje w domu.