W ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja
wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

Działanie: 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie
10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020,

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu realizuje zajęcia:
Koło zainteresowań – zajęcia matematyczne,
Koło zainteresowań – zajęcia z języka angielskiego,
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas IV-VI,
Zajęcia wyrównawcze dla klas I-III.
Zajęcia wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań (trening uważności i techniki relaksacyjne),
Zajęcia wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań (wzbudzanie motywacji i trening asertywności). Uczniowie do poszczególnych typów zajęć kwalifikowani są poprzez rekomendacje nauczycieli, pedagoga i psychologa.