„ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI”

 

R E G U L A M I N 

XX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI”

organizowanego z okazji 730-lecia lokacji Nowego Sącza

Organizatorzy:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu

Związek Sądeczan

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu

 

 

UCZESTNICTWO  W  KONKURSIE:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

CELE KONKURSU:

– podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących historii i tradycji naszego miasta i regionu w okresie od II poł. XIX w. do lat 50 XX w. oraz osób zasłużonych dla Sądecczyzny;

– rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń;

– popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym;

      – rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

– pobudzanie twórczego myślenia;

– wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych;

– uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat;

– wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

 

PRZEBIEG  KONKURSU – TERMINARZ:

 

ETAP I SZKOLNY

eliminacje szkolne do 8 kwietnia 2022 r. Dyrektor szkoły ustala indywidualnie zasady organizacji I etapu Konkursu oraz wyznacza opiekuna Konkursu.Komisja Konkursowa I etapu przesyła w terminie do 12 kwietnia 2022 r. protokół (wg załącznika nr 1) z przeprowadzenia Konkursu do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (organizatora etapu finałowego), Dział Edukacji e-mail: konkurs@muzeum.sacz.pl lub na adres 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56.

 

– temat do przygotowania prac do Etapu Finałowego zostanie opublikowany na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl  12 kwietnia 2022 roku

 

ETAP II FINAŁOWY (organizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)

– do 27 maja 2022 r. zgłaszanie prac konkursowych. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w porozumieniu z pozostałymi Organizatorami, powoła komisje dla etapu finałowego Konkursu odrębne dla uczniów każdego typu szkół, które sporządzają protokół (wg załącznika nr 2).Powołane komisje dokonają oceny przesłanych prac oraz wskażą laureatów konkursu.

 

PODSUMOWANIE KONKURSU, WRĘCZENIE NAGRÓD

– 14 czerwca 2022 r. o godz. 12 w Gmachu Głównym, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56

 

 1. Zasady Konkursu oraz procedury oceniania prac.
  1. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach: praca pisemna i praca multimedialna. Pracę pisemną jak i multimedialną przygotowuje uczestnik indywidualnie pod opieką nauczyciela.
  2. Każda ze szkół może zgłosić nie więcej niż 3 uczniów w każdej z kategorii.
  3. Uczestnik przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii na następujących zasadach:
 2. kategoria: praca pisemna, biografia, opowiadanie, dziennik i inne (maksymalnie 20 stron tekstu znormalizowanego 1800 znaków na stronie, wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu w postaci zapisu na płycie DVD lub innym nośniku). Praca może być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty itp.;
 3. kategoria: praca multimedialna, np. film dokumentalny – reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja; reportaż radiowy i inne (nie więcej niż 20 minut); prezentacja multimedialna (nie więcej niż 30 slajdów) w postaci zapisu elektronicznego na płycie DVD lub innym nośniku.
  1. Praca pisemna i multimedialna przygotowana przez uczestnika lub zespół powinna:
 4. mieć twórczy charakter;
 5. opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy);
 6. zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych.
  1. Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z poniższym wzorem (podane bardzo czytelnie w formie wydruku):
 7. imię i nazwisko autora pracy;
 8. tytuł pracy;
 9. imię i nazwisko oraz telefon i adres e-mail opiekuna merytorycznego;
 10. nazwę i adres szkoły lub placówki kierującej prace (pieczątka szkoły lub placówki);
 11. telefon i adres e-mailowy szkoły.
 12. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie podlegają odrzuceniu. Organizator powiadamia autora i opiekuna merytorycznego ucznia o powodach odrzucenia pracy.
 13. Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na samodzielność, wartość merytoryczną pracy, jej oryginalność oraz na oparcie się przy jej sporządzaniu na dokumentach i wspomnieniach oraz literaturze. Materiały te mogą pochodzić również z zasobów archiwów rodzinnych lub wspomnień (w takim przypadku Komisja Konkursowa przyzna dodatkowe punkty).

 INFORMACJE  KOŃCOWE:

 1. Prace uczestników zgłoszonych przez szkołę do etapu finałowego dostarczone muszą być do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, Nowy Sącz, konkurs@muzeum.sacz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022 r. (data wpływu) wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 3 niniejszego regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac zgłoszonych na Konkurs do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem zasad prawa autorskiego (na wszystkich polach eksploatacji).
 4. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem poinformowania, że praca została przygotowana na Konkurs Historyczny „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” – edycja 2022.
 5. Uczestnictwo i udział w Konkursie jest bezpłatny w ramach promocji zasobów Muzeum i jego oferty edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
 6. Odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych towarzyszących Konkursowi wynosi 1 zł/os.
 7. Niniejszy regulamin Konkursu jest opublikowany na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Współorganizatorów.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.
 9. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatorów.
 10. Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,RODO”) informujemy, iż:
 11. Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku(dalej

,,RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 77 08, e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail –sekretariat@muzeum.sacz.pl, telefon – 600 89 68 68.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • dane osobowe podane w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności przez uczestnika w zgłoszeniu, oświadczeniach lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac, w szczególności na stronie Internetowej Administratora i w mediach społecznościowych, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami RODO;
 • archiwalnych, statystycznych i sprawozdawczych;
 • promocji Konkursu;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Administratorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. l lit.f) RODO.
 3. Dane osobowe zbierane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu lub części składowych prac konkursowych przetwarzane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)RODO.
 4. Dane osobowe (przedstawicieli) laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród lub współorganizatorom w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród lub w ramach współpracy z innymi instytucjami w celu oceny prac konkursowych.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności usługi informatyczne, jak również podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, w tym współorganizatorom konkursu i organizatorom Konkursu na wyższym szczeblu.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
 8. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z udzieleniem przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie udostępnienia swoich danych osobowych.
 9. Administrator może przetwarzać dane pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) za pośrednictwem podmiotu składającego zgłoszenie. W takiej sytuacji podmiot dokonujący zgłoszenie udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Administratora.
 10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu znajdują się również na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie.

LITERATURA

Z dostępnych opracowań dotyczących historii regionu polecamy uczniom szkół podstawowych następujące pozycje:

Bolesław Barbacki 1891 – 1941. Rysunki, portrety, akty, pejzaże, praca zbiorowa, Nowy Sącz, 2021

– Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał,Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2010

– Andrzej Górszczyk, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała, Sto scen z historii Nowego Sącza 1292-2017, Nowy Sącz 2017

Gmach Główny – przewodnik. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2018

– Kazimierz Golachowski, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887–1937, Nowy Sącz 1997

– Jerzy Leśniak, Nowa Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2017

– Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Z wieży ratuszowej, Nowy Sącz 2006

– Maria T. Maszczak, Bolesław Barbacki (1891-1941), Kraków 1990

– Maria T. Maszczak, Bolesław Barbacki (1891-1941). Mistrz portretu. Kolekcja Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2001

– Maria Teresa Maszczak, Dom Gotycki w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2000

– Leszek Migrała, Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

– Leszek Migrała, Kościół i Parafia św. Kazimierza w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2003

– Leszek Migrała, Ratusz w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2009

– Leszek Migrała, Historia Nowego Sącza, Nowy Sącz, 2017

– Leszek Migrała, Nowy Sącz – przewodnik śladami przeszłości, Nowy Sącz, 2019

Nowy Sącz – przewodnik po zabytkach, praca zbiorowa pod redakcją I. Styczyńskiej, W. Piprka, Nowy Sącz 2014

– Łukasz Połomski, Między zacofaniem, a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867/1939, Rzeszów 2018

Przemówienia Bolesława Barbackiego w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Nowym Sączu, oprac. Leszek Migrała [w:] Studia Sandecjana, t. 1, praca zbiorowa pod redakcją L. Migrały, Nowy Sącz 2020

 

Lektura uzupełniająca:

– Leszek Migrała, Rok 1914 w Nowym Sączu [w: Rocznik Sądecki 2014, t. XLII], Nowy Sącz, 2014

 

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych polecamy literaturę jak wyżej oraz :

Almanach Sądecki, R. XXV, nr 1/2(94/95), Nowy Sącz, 2016

 

Lektura uzupełniająca:

Dzieje Miasta Nowego Sącza pod redakcją Feliksa Kiryka tom I, II, III, Warszawa – Kraków, 1992