Konkurs na Palmę Wielkanocną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin:

 

                                          REGULAMIN KONKURSU

                                 ,, WIELKANOCNY KONKURS PALM ’’

PRZEPISY OGÓLNE ;

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im..Św. Jana Pawła II

W Nowym Sączu.

TEMAT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie  palmy wielkanocnej, która formą i materiałem użytym do jej

wykonania nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm przy użyciu naturalnych materiałów,

takich jak bukszpan, bazie, suche naturalne kwiaty, kwiaty z bibuły, wstążka, wydmuszki, itp.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

CELE KONKURSU ;

–  Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z

Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą

–  Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej

– Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania

palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia

– Rozbudzanie pomysłowości i inwencji twórczej

–  Przekaz wartości i tradycji w rodzinie

WARUNKI KONKURSU:

  1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 0-VIII szkoły podstawowej.
  2. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych :

– dla uczniów klas 0-III

– dla uczniów klas IV-VIII

  1. Uczestnicy indywidualnie przygotowują pracę konkursową.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną pracę.
  3. Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe palmy wielkanocne wykonane ze sztucznych

materiałów i elementów ozdobnych.

  1. Praca zgłoszona do konkursu powinna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę

z danymi ;  imię i nazwisko autora oraz klasa.

7.Wykonane przez uczniów  palmy należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 8 kwietnia 2019r.

  1. Palmy będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

Oceniając pracę jury będzie brało pod uwagę:

–  zgodność z regulaminem konkursu,

–  pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,

– nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,

– różnorodność użytych materiałów , a w szczególności wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych

oraz tradycyjnych form zdobniczych,

– walory estetyczne , tj. kompozycję palmy, dobór barw, dekoracyjność i plastyczność,

– staranność i pracochłonność wykonania,

– technikę i sposób wykonania,

– samodzielność i własnoręczne wykonanie palmy.

NAGRODY ;

– W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów.

– W czwartek 11 kwietnia odbędzie się prezentacja palm wykonanych przez uczniów.

– Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 11 kwietnia

– Wykonane przez uczniów palmy zostaną przekazane na kiermasz świąteczny, z którego dochód zostanie  przeznaczony na  szkolny wolontariat.

UWAGI:

– Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w świetlicy szkolnej.