Rodo

 1. Klauzula informacyjna
 2. Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego

 

1.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie:
  a) listownie, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz
  b) mailowo, na adres: sp21@edu.nowysacz.pl
  c) telefonicznie 18 4426440
 3. Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz e) i f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego przez Administratora, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
 4. Administrator może przekazywać Twoje dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom realizującym usługi w zakresie przepisów BHP lub opieki medycznej. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych i instytucji.
 5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej
 6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 8. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostały naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego – przetwarzanie Twoich danych oraz danych osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych Twojego dziecka. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

2. Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:
RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26,
NIP:7342565536, REGON: 491868896
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, w osobie Pana Jacka Żelasko, z którym
możesz się skontaktować pod adresem email rodo@ sprawdzdane .pl
3. Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. e) i f) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły oraz
zabezpieczenia mienia.
4. Administrator może przekazywać Twoje dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie
możliwość kontroli poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi
przepisami. Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: podmiotom
realizującym usługę wsparcia technicznego oraz obsługi monitoringu. Ponadto Administrator jest
zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych
i instytucji.
5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii
Europejskiej
6. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub do
czasu zakończenia postępowania, w którym dane te będą wykorzystywane.
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo
dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych
jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej
przez Ciebie zgody.
8. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą
starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich
danych zostały naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru
w rozumieniu RODO.
9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego – przetwarzanie Twoich danych oraz
danych osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. e), lit. f)
RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych lub danych Twojego dziecka.
10. Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.