Nasza placówka została zgłoszona do Międzynarodowego  projektu  edukacyjnego „ Piękna Nasza Polska Cała”.  Koordynatorami projektu jest Patrycja Lipińska i Anna Opałek.

Cele projektu:

 • kształtowanie szacunku      dla    własnego    państwa     oraz  poczucia tożsamości narodowej,
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • poznanie legend i baśni polskich,
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 • okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka “wiem kim jestem”,
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową

i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021

 
   

W ramach projektu będziemy realizować zadania związane z historią, kulturą i tradycjami naszego regionu.

Zachęcamy wszystkich rodziców do wyrażenia zgody na udział dziecka w projekcie. Projekt będzie realizowany w ramach zajęć edukacyjnych.