Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2019/2020

Tematyka spotkania

Data

1.

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, wybór rady rodziców klasy, przedstawienia planu pracy wychowawcy, opracowanie planu wycieczek klasowych.

16 września 2019 r.

2.

Zebranie wywiadowcze – informacja o wynikach nauczania i wychowania, omówienie wyników sprawdzianów wiadomości i umiejętności.

13 listopada 2019 r.

3.

Konsultacje dla Rodziców- informacja do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

na I półrocze.

19 grudnia 2019 r.

4.

Zebranie wywiadowcze – informacja o ocenach za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

23 stycznia 2020 r.

5.

Zebranie wywiadowcze – śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania.

19 marca 2020 r.

6.

Zebranie wywiadowcze – omówienie wyników nauczania, analiza wyników sprawdzianu wiedzy i umiejętności wyniki konkursów przedmiotowych, podsumowanie ewaluacji wewnętrznej, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

21 maja 2020 r.

7.

Konsultacje indywidualne – przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego .

15 czerwca 2020 r.